EKO KONTEJNERI ZA OPASAN OTPAD

Izrađeni su od HDPE materijala i UN sertifikovani prema ADR i RID zahtevima. Kontejneri imaju mogućnost prenošenja i manipulacije viljuškarom, kao i slaganja jedan na drugi. Otporni su na visoko agresivne supstance (soli, baze i kiseline). Idealno su rešenje za skladištenje ili transport opasnog otpada poput akumulatora, baterija, EE otpada, zauljenih materijala (filteri, apsorbenti, garderoba…), kao i drugih vrsta opasnog otpada. Dostupni su u sivoj boji.

EKO KONTEJNERI ZA FLUO CEVI:

Izrađeni su od lima u kvalitetu S235JR debljine 2 mm sa odgovarajućim statičkim ojačanjima. Kontejneri su 100 % zavareni, tako da nema mogućnosti rasipanja sadržaja u spoljašnu sredinu. Kontejner ima mogućnost prenošenja i manipulacije viljuškarom​. Idealno su rešenje za skladištenje živinih sijalica ili fluo cevi čak 1600 mm. Dostupni su u zelenoj, plavoj i crvenoj boji.

EKO KONTEJNERI ZA FLUO CEVI:

Izrađeni su od lima u kvalitetu S235JR debljine 2 mm sa odgovarajućim statičkim ojačanjima. Kontejneri su 100 % zavareni, tako da nema mogućnosti rasipanja sadržaja u spoljašnu sredinu. Kontejner ima mogućnost prenošenja i manipulacije viljuškarom​. Idealno su rešenje za skladištenje živinih sijalica ili fluo cevi čak 1600 mm. Dostupni su u zelenoj, plavoj i crvenoj boji.

EKO SKLADIŠTA OPASNIH OTPADNIH MATERIJA:

Osnovna namena je privremeno skladištenje opasnih otpadnih materija na lokacijama ovlašćenih operatera do momenta slanja na dalji tretman, odnosno na lokaciji generatora otpada do momenta preuzimanja od strane ovlašćenog operatera. Skladišta imaju mogućnost zaključavanja tako da samo ovlašćena lica imaju dozvoljen pristup. Predstavljaju idealno rešenje za privremeno skladištenje otpada na zakonski propisan način bez izvođenja građevinskih radova. Skladišta mogu da se premeštaju, odnosno razmeštaju po potrebi. Proizvode se u dve varijante/dužine 3000 mm i 6000 mm. Celom dužinom dna skladišta instalirana je sabirna posuda, tankvana. Gornja površina tankvane je izrađena od pocinkovanih rešetkastih gazišta kako bi se izliveni sadržaj slio u unutrašnjost dok je sa druge strane sabirna posuda 100 % zavarena tako da nema mogućnosti curenja sadržaja u spoljašnju sredinu. Unutrašnjost je zaštićena bojom otpornom na visoko agresivne supstance (soli, baze i kiseline). Skladišta opasnih otpadnih materija su dostupna u zelenoj, plavoj i crvenoj boji.

EKO TANKVANE:

Specijalne posude tankvane služi za smeštaj maksimum 2 kom IBC rezervoara od 1000 litara ili maksimum 4-8 komada buradi od 200 litara postavljenih na paletama. Osnovna namena im je prihvat tečnosti ukoliko dođe do curenja iz posuda koje su na njima postavljene. Proizvode u dve varijante/dužine 1500 mm i 3000 mm. Tankvane su 100 % zavarene tako da nema izlivanja tečnosti u spoljašnju sredinu. Gornja strana tankvane je izrađena od rešetkastih pocinkovanih nosača koji omogućavaju prolaz tečnosti u unutrašnji deo tankvane koji sprečava dalje isticanje otpadne materije u okolinu. Na tankvanama su ugrađeni nosači za vile viljuškara tako da se manipulacija može vršiti viljuškarom. Unutrašnjost je zaštićena bojom otpornom na visoko agresivne supstance (soli, baze i kiseline). EKO tankvane su dostupne u zelenoj, plavoj i crvenoj boji.

EKO TANKVANE:

Specijalne posude tankvane služi za smeštaj maksimum 2 kom IBC rezervoara od 1000 litara ili maksimum 4-8 komada buradi od 200 litara postavljenih na paletama. Osnovna namena im je prihvat tečnosti ukoliko dođe do curenja iz posuda koje su na njima postavljene. Proizvode u dve varijante/dužine 1500 mm i 3000 mm. Tankvane su 100 % zavarene tako da nema izlivanja tečnosti u spoljašnju sredinu. Gornja strana tankvane je izrađena od rešetkastih pocinkovanih nosača koji omogućavaju prolaz tečnosti u unutrašnji deo tankvane koji sprečava dalje isticanje otpadne materije u okolinu. Na tankvanama su ugrađeni nosači za vile viljuškara tako da se manipulacija može vršiti viljuškarom. Unutrašnjost je zaštićena bojom otpornom na visoko agresivne supstance (soli, baze i kiseline). EKO tankvane su dostupne u zelenoj, plavoj i crvenoj boji.

KONTEJNERI ZA KOMULANI, RECIKLABILNI INDUSTRIJSKI I DRUGI OTPAD:

Izrađeni su prema DIN standardu 30720 i prilagođeni manipulaciji i transportu kamionima autopodizačima (kamion sa lancima). Izrađeni su od lima u kvalitetu S235JR debljine 4 mm pod i 3 mm stranice sa odgovarajućim statičkim ojačanjima. Mogu biti otvorenog ili zatvorenog tipa, odnosno izrađeni bez ili sa poklopcima. Proizvode se u varijanti od 5, 7, 10 i 15 m3. Antikorozivno su zaštićeni osnovnom i završnom bojom. Kontejneri su dostupni u zelenoj, plavoj, žutoj ili crvenoj boji

ABROL KONTEJNERI:

Koriste se u EKO industriji za prevoz većih količina otpada na daljim relacijama, ali takođe imaju široku primenu i u građevinskoj, drvnoj pa čak i poljoprivrednoj industriji. Izrađeni su prema DIN standardu 30722 i prilagođeni su manipulaciji i transportu kamionima abrol kiperima (hook loader). Kapacitet abrol kontejnera može biti od 5 pa do 40 m3. Kontejneri su izrađeni od lima, a debljina i vrsta čelika zavise od namene, odnosno od vrste otpada koja se prevozi, kao i samog zahteva kupca. Mogu biti otvorenog ili zatvorenog tipa, sa metalnim krovom ili krovom od cerade, kao abrol platforme ili specijalno dizajnirani prema vrsti otpada (komunalni otpad, papir, plastika, metal, staklo, EE otpad, mulj, građevinski otpad, itd). Antikorozivno su zaštićeni osnovnom i završnom bojom. Kontejneri su dostupni u zelenoj, plavoj, žutoj ili crvenoj boji.

ABROL KONTEJNERI:

Koriste se u EKO industriji za prevoz većih količina otpada na daljim relacijama, ali takođe imaju široku primenu i u građevinskoj, drvnoj pa čak i poljoprivrednoj industriji. Izrađeni su prema DIN standardu 30722 i prilagođeni su manipulaciji i transportu kamionima abrol kiperima (hook loader). Kapacitet abrol kontejnera može biti od 5 pa do 40 m3. Kontejneri su izrađeni od lima, a debljina i vrsta čelika zavise od namene, odnosno od vrste otpada koja se prevozi, kao i samog zahteva kupca. Mogu biti otvorenog ili zatvorenog tipa, sa metalnim krovom ili krovom od cerade, kao abrol platforme ili specijalno dizajnirani prema vrsti otpada (komunalni otpad, papir, plastika, metal, staklo, EE otpad, mulj, građevinski otpad, itd). Antikorozivno su zaštićeni osnovnom i završnom bojom. Kontejneri su dostupni u zelenoj, plavoj, žutoj ili crvenoj boji.

PLASTIČNE KANTE ZA OTPAD:

Izrađene su od plastike viskoke gustine (HDPE), UV stabilizovane, otporne na visoke i niske temperature. Kante sa gornje strane imaju ugrađen poklopac, a sa donje strane 2 točka. Kapacitet može biti zapremine 120, 140, 240 ili 360 litara. Kante su dostupne u zelenoj, plavoj ili žutoj boji.

 

METALNI-VRUĆE CINKOVANI I PLASTIČNI KONTEJNERI OD 1.1 m3:

Izrađeni su prema standardu SRPS EN 840-3, EN 840-5, EN 840-6. Proizvode se u dve varijante od visoko kvalitetnog, duboko presovanog, hladno valjanog čelika kvaliteta DC 01 ili čvrste plastike visoke gustine (HDPE), UV stabilizovane i otporne na visoke i niske temperature. Prilagođeni su za pražnjenje kamionom autosmećarom pomoću ugrađene dve bočne hvataljke sa strane koje služe za podizanje i pražnjenje kontejnera u pomenuta specijalna vozila. Kapacitet kontejnera je 1,1 m3 (1100 litara). Kontejneri sa gornje strane imaju ugrađene poklopce, a sa donje strane imaju ugrađenja 4 točka. Metalni kontejneri su antikorozivno zaštićeni toplim cinkovanjem koje je izvršeno nakon zavarivanja po standardu EN ISO 1461, odnosno HDPE kontejneri su dostupni u zelenoj, plavoj ili žutoj boji.

 

METALNI-VRUĆE CINKOVANI I PLASTIČNI KONTEJNERI OD 1.1 m3:

Izrađeni su prema standardu SRPS EN 840-3, EN 840-5, EN 840-6. Proizvode se u dve varijante od visoko kvalitetnog, duboko presovanog, hladno valjanog čelika kvaliteta DC 01 ili čvrste plastike visoke gustine (HDPE), UV stabilizovane i otporne na visoke i niske temperature. Prilagođeni su za pražnjenje kamionom autosmećarom pomoću ugrađene dve bočne hvataljke sa strane koje služe za podizanje i pražnjenje kontejnera u pomenuta specijalna vozila. Kapacitet kontejnera je 1,1 m3 (1100 litara). Kontejneri sa gornje strane imaju ugrađene poklopce, a sa donje strane imaju ugrađenja 4 točka. Metalni kontejneri su antikorozivno zaštićeni toplim cinkovanjem koje je izvršeno nakon zavarivanja po standardu EN ISO 1461, odnosno HDPE kontejneri su dostupni u zelenoj, plavoj ili žutoj boji.

 

MAŠINE ZA RECIKLAŽU STIROPORA:

Prilikom obrade materijala mašina za reciklažu stiropora vrši predtretman (šrediranje), a zatim i sam proces topljenja i kompaktovanja (sabijanja) stiropora u blokove. Materijal dobijen tretmanom ima tržišni naziv „EPS blocks“. Obzirom na veoma malu specifičnu težinu stiropora po m3 materijal u osnovnom obliku nije pogodan za dalji transport i krajnju reciklažu. Odnos sabijanja (tretmana) stiropora mašinom je veoma efikasan (od 1:50 pa do 1:90) pa se stiču uslovi za transport „EPS blokova“ na dalje destinacije do fabrika za reciklažu